Artykuły

Artykuły (3)

piątek, 10 luty 2012 14:46

Usługi kancelarii

Napisane przez

Kancelaria zajmuje się udzielaniem profesjonalnej pomocy prawnej tak klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.
W swojej działalności kieruje się zasadą najwyższej staranności, zaangażowania  i indywidualnego podejścia do klienta.W szczególności Kancelaria świadczy usługi:

1. z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego prowadząc w szczególności sprawy:

 • o rozwód i separację;
 • o podział majątku;
 • rozliczenia konkubinatu; 
 • alimenty; 
 • kontaktów z dziećmi; 
 • o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej; 
 • o ubezwłasnowolnienie;
 • o zniesienie współwłasności; 
 • podziału nieruchomości;
 • sprawy spadkowe;
 • egzekucyjne i windykacyjne (dochodzenie należności od dłużników);
 • sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie; 
 • z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych  i majątkowych;
 • o ochronę dóbr osobistych;
 • o eksmisję;
 • i inne.

2. z zakresu prawa karnego na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego, w szczególności:

 • obrona i reprezentowanie stron w toku postępowania na etapie Prokuratury, tak Rejonowej, jak i  Okręgowej oraz  Apelacyjnej, udział w przesłuchaniach na Policji;
 • obrona i reprezentowanie stron przed Sądami: Rejonowym, Okręgowym i Apelacyjnym oraz Sądem  Najwyższym na etapie postępowania w  pierwszej i drugiej instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym; 
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, pomoc w zagwarantowaniu ich praw w toku postępowań przygotowawczych i sądowych;
 • obrona i reprezentacja w toku postępowania wykonawczego w tym prowadzenie spraw w zakresie:
  • wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności; 
  • wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu; 
  • wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie; 
  • wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego;
  • wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności; 
 • o wydanie wyroku łącznego;
 • i inne.

3. z zakresu prawa pracy;

4. z zakresu prawa administracyjnego;

5. w zakresie obsługi prawnej oraz doradztwa prawnego dla firm;

6. sporządzania opinii prawnych;

7. udzielania porad prawnych.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi swoich klientów Kancelaria współpracuje z doświadczonymi radcami prawnymi, tłumaczami przysięgłymi, rzeczoznawcami, notariuszami. Zapewniamy obsługę prawną w językach angielskim i niemieckim.

piątek, 10 luty 2012 14:45

Adwokat

Napisane przez

Adwokat Anna Jaworska jest magistrem administracji Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską napisaną pod kierunkiem  prof. dr hab. Józefa Wąsika  pod tytułem „Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec młodocianych przestępców”  obroniła z wynikiem bardzo dobrym.

Następnie rozpoczęła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, które zakończyła obroną pracy magisterskiej  napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Wąsika pod tytułem „Kurator sądowy w prawie karnym wykonawczym” z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra prawa.

Po ukończeniu studiów prawniczych odbyła także trwającą trzy i pół roku aplikację adwokacką, a następnie po złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego wpisana została na listę adwokatów. Jest laureatem drugiego miejsca w Izbowym konkursie krasomówczym dla aplikantów adwokackich który odbył się w Jeleniej Górze oraz laureatem trzeciego miejsca w Środowiskowym konkursie dla aplikantów adwokackich  przeprowadzonym w Opolu.

W dzisiejszym świecie aktywność prawodawcy- tak krajowego, jak i wspólnotowego- powoduje, że ilość aktów prawnych regulujących wszystkie aspekty i sfery działalności  człowieka drastycznie rośnie. Starożytna maksyma łacińska- ignoratia iuris nocet- nieznajomość prawa szkodzi- obecnie bardziej niż kiedykolwiek - nabiera na znaczeniu.

Aby pomóc Państwu należycie zabezpieczyć swoje interesy prawne, uniknąć – czasami kosztownych – pomyłek i decyzji, profesjonalnie,  rzetelnie  i z pełnym zaangażowaniem reprezentować  i bronić  Was  przed sądami i organami administracji, postanowiłam otworzyć w Strzegomiu  swoją Kancelarię Adwokacką.


projekt i wykonanie
SERWISWEB.PL